Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kwartalnik - Dobrcz Nasza Gmina TV Dobrcz
Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

PROCEDURA WYKONANIA PRZYŁĄCZA

 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA.

Inwestor składa w Zakładzie Usług Komunalnych w Dobrczu wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

 • kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego,

 • pełnomocnictwo w przypadku występowania przez pełnomocnika,

 • odpis właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców),

 • służebność gruntowa w przypadku przechodzenia instalacji przez nieruchomość do której nie posiada się tytułu prawnego.

Zakład określa warunki techniczne przyłączenia zgodnie z normami i przepisami w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

W terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku Zakład wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu do 45 dni.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich wydania.

WYDANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI  PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

Zgodnie ze zmianą ustawy Prawo Budowlane z dnia 13.02.2020 roku, Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu od dnia 21.09.2020 roku nie wydaje informacji wodociągowo-kanalizacyjnych, wnioski prosimy kierować do Gminy Dobrcz.

 

 1. PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH.

   

Mając wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe.

Podstawą prawną opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłącza jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy Prawo Budowlane określa następująco:

a) art. 29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) art. 29A określa, iż:

 • budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 • do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

Dokumentacje techniczną opracowuje się minimum w 2 egzemplarzach.

 

 1. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY.

   

Inwestor składa wniosek o uzgodnienie projektu w siedzibie Zakładu gdzie przedkłada się 2 egz. dokumentacji projektowej.

Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej jeden egzemplarz pozostaje w Zakładzie, a drugi otrzymuje inwestor.

Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata od dnia ich wydania.

 

 1. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH.

   

Zgodnie z obecnym stanem prawnym Inwestor dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy:

 • dokonuje zgłoszenia do Starostwa Powiatowego, lub

 • dokonuje zgłoszenia na podstawie uzgodnionej dokumentacji z Zakładem Usług Komunalnych w Dobrczu będącym użytkownikiem sieci działającym w imieniu Gminy,

Inwestor wykonuje przyłącze wodociągowe na własny koszt, przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac lub zleca wykonanie przyłącza ZUK w Dobrczu.

Nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca zgłasza termin rozpoczęcia robót iustali w ZUK w Dobrczu terminy:

 • włączenia przyłącza do czynnej gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na otwartym wykopie,

 • odbioru technicznego na otwartym wykopie.

Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy usług.

 

 1. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

Odbiór częściowy/ końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest przeprowadzony przed zasypaniem na pisemne zgłoszenie wykonawcy gotowości do odbioru.

W odbiorze technicznym uczestniczą:

 • Odbiorca usług,

 • Wykonawca robót,

 • Przedstawiciel ZUK w Dobrczu

Podczas odbioru pracownik Zakładu sprawdza:

 • czy budowa przyłącza przebiegła zgodnie z dokumentacją techniczną,

 • zgodność zastosowanych materiałów z wydanymi warunkami technicznymi,

Przed zasypaniem przyłącza należy również:

 • zlecić geodecie sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionym przyłączem ( zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t. Z późn. zm.)

 • W celu uzyskania protokołu odbioru końcowego inwestor musi dostarczyć do Zakładu ksero mapki inwentaryzacji powykonawczej przyłącza. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przyłącze może być zasypane.

Po zasypaniu wykopu Inwestor i wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego.

Rezultatem przeprowadzonego odbioru jest protokół podpisany przez inwestora, wykonawcę oraz uprawnionego pracownika ZUK w Dobrczu.

W protokole odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stwierdza się przyjęcie urządzeń do eksploatacji, jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w przepisach i normach prawa budowlanego.

Po zakończeniu robót Inwestor zgłasza się do ZUK w Dobrczu celem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

ZUK w Dobrczu uruchamia wykonane przyłącze i instaluje wodomierz główny.

Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody i/lub odbioru ścieków.

Wykonanie przyłącza bez zezwolenia będzie traktowane jako nielegalny pobór wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

 1. ZMIANA LOKALIZACJI URZĄDZENIA POMIAROWEGO

   

Przeniesienie wodomierza ze studni do budynku odbywa się za zgodą Zakładu po wcześniejszym umówieniu terminu oraz na wykopie otwartym danego odcinka przewodu przyłącza.